ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola

Budapest
1071 Budapest, Damjanich utca 41-43

Terápiák

Logopédiai óvoda,

Megnézem 0 Ft

Logopédiai iskola,

Megnézem 0 Ft

Tanulásban akadályozottak iskolája,

Megnézem 0 Ft

Fejlesztő összesített értékelése

  • Csak a fejlesztést elvégzők értékelhetik a fejlesztéseket
  • Az értékelést egy független fél - mi - kérjük be, így valós véleményen alapulnak.
Megnézem az értékeléseket

ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola bemutatkozása

Az 1981-ben alapított gyakorlóiskola – a tanárjelöltek gyakorlati képzésén túl – kiemelt feladatának tekinti a beszédsérült, valamint különböző tanulási zavarokkal küzdő és tanulásban akadályozott gyermekek oktatását és nevelését.

Iskolánk helyi tanterve teljes mértékben megfelel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által előírt tantervi követelményeknek; logopédiai- és tanulásban akadályozottak tagozatán egyaránt biztosítja a hozzánk érkező diákok egyéni képességeinek kibontakozását. Kislétszámú osztályainkban lehetőség nyílik a többszintű differenciált oktatás gyakorlatban történő megvalósulására; ezáltal nyitva utat az élményszerű tanuláshoz.

Intézményünk a belváros szívében, közvetlenül a Városliget mellett található; tantermei korszerű oktatástechnikai eszközökkel felszereltek, saját uszodával rendelkezik.

 

Logopédiai tagozat:

Egy jelentős, külső igény fogalmazódott meg általános iskolák, óvodák, szülők és szakmai közösségek részéről, miszerint - az igen nagy múltra visszatekintő, és szakmai munkásságával kiemelkedő - gyakorló általános iskola segítse a beszédfogyatékos gyerekek színvonalas oktatását, nevelését. Intézményünk a jelentkező igénynek eleget téve a 2004/2005-ös tanévben – a tanulásban akadályozott tagozat működése mellett - megindította első logopédiai osztályát, mely a beszéd és nyelvi fejlődésükben gátolt, akadályozott tanulók komplex, intenzív logopédiai ellátását vállalta fel. Logopédiai osztályainkba a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek be beszéd és nyelvi fejlődésükben gátolt, akadályozott gyermekek. Az intézmény elsősorban Budapest VI. és VII. kerületi beszédfogyatékosnak minősített tanulók oktatását, nevelését végzi, de a szülők szabad iskolaválasztási jogukkal élve (Kjt. 13§) igen nagy számban kérik a főváros más kerületeiből és vonzáskörzetéből gyermekeik felvételét. Növendékeink fejlesztése többcsatornás kollektív teammunkában valósul meg. Az osztályokban nagy gyakorlattal rendelkező tanárok, gyógypedagógusok, terapeuták, logopédusok dolgoznak.A logopédusok komplex logopédiai ellátásban részesítik beszédfogyatékos tanítványainkat.

A logopédiai terápia feladatai:

  • Pöszeterápia
  • Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése
  • Beszédtechnika
  • Dadogás-hadarás terápia
  • Olvasás – írás tanulását megalapozó készségek fejlesztése
  • Diszlexia- prevenció, illetve –reedukáció
  • Sindelar terápia

A szakvélemény adatai mellett alapos, részletes logopédiai vizsgálati rendszert állítottunk össze, amelyet a már ismert és kipróbált logopédiai vizsgálati anyagokból válogattunk. Célunk ,hogy felmenő rendszerben minden évben pontos, számszerű adatokat kapjunk, mert így kontrollálhatjuk, nyomon követhetjük több éven keresztül a gyermekek fejlődését. A vizsgálati anyag feldolgozása alapján összeállítottuk a logopédiai minősítés rendszerét, melyet beépítettünk az év végi általános értékelési rendszerbe. Ez pontosan nyomon követi a több éves logopédiai munka fejlesztő hatását.A beszéd és nyelvi fejlettség elmaradása miatt növendékeink egyénhez igazodó speciális bánásmódot igényelnek, melyre a legideálisabb feltéteket a kis létszámú osztályok biztosítják. A gyermekek így sokkal több segítséget, odafigyelést kapnak tanáraiktól az osztálymunkában. A logopédiai foglalkozások kiscsoportokban történnek és  beilleszkednek a hagyományos tantárgyi keretrendszerbe. Osztályainkat kiscsoportokra osztottuk, melyekben a logopédusok egyszerre dolgoznak. Nagy hangsúlyt helyezünk az előkészített és megalapozott olvasás- és írástanításra. Pedagógusaink a gyermekek igényének legmegfelelőbb diszlexia-prevenciós módszerrel tanítanak. A betűtanítás megkezdésének időpontját, valamint a haladási tempót az osztályban tanító magyar szakos tanár a gyermekek fejlődésének szintjét, ütemét figyelembe véve határozza meg. Így az osztályokban a tanulási tempó különböző lehet.A nagymozgás fejlesztést a testnevelési órákon kívül alapozó terápia, épületen belüli úszásoktatás, szükség esetén gyógytestnevelés egészíti ki. A finommotorika, ritmusérzék fejlesztése a készségtárgyak tanításán kívül magas színvonalon folyik a napközis tevékenységbe ágyazva kreatív napközis tanárok segítségével. A magatartási és viselkedészavarok kezelésére lehetőséget nyújt a játék- és zeneterápia.

 

Tanulásban akadályozott tagozat

Iskolánk 1981 óta fogadja a tanulásban akadályozott tanulókat. Megalapítása óta gyakorló iskolaként is működik, tanárjelöltek gyakorlóhelyéül szolgál.

Kis létszámú osztályaink ideális lehetőséget biztosítanak a differenciált munkáltatásra, az egyéni haladási ütem figyelembe vételére.

Iskolánk tanulóinak egy része a tanulásban akadályozottak csoportjába tartozik. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által enyhén értelmi fogyatékosnak minősített és az általános iskolában tanulási problémákkal küzdő gyerekek tanulnak nálunk.

A tanulási akadályozottság tartós állapot. Tünetei a tanulás minden területén átfogóan és tartósan jelentkezhetnek. Személyiségfejlődési zavaruk, akadályozottságuk az idegrendszer enyhe, különféle eredetű, örökölt vagy korai életkorban szerzett sérülésével, funkciózavarával függ össze.

A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A kiváltó okok folyamatos feltárásával, ezek befolyásolásával a súlyosság mértéke csökkenthető.

A tanulási akadályozottság az iskolai teljesítéshez szükséges alapképességek területén is tapasztalható - ezért a hagyományos iskolai tantárgyak mellett  -  fontos szerepe van a képességfejlesztésnek:

A kognitív képességek területén, észlelési folyamatokban, emlékezésben, bevésésben, figyelemben, koncentrációban, logikai műveletekben, a problémalátás és problémamegoldás hiányosságaiban.

A motoros és orientációs képességek területén: izomtónus, egyensúlytartás- és érzékelés, nagy- és finommozgások, cselekvéstervezés- és irányítás, térbeli- és időbeli tájékozódás hibái és hiányosságai.

A kommunikációs képességek területén: a beszédértés, a szókincs, a szóbeli közlés,a hangképzés, a grammatikai szerkezetek, a szövegalkotás szóban és írásban, a metakommunikáció, az önkifejezés hibái és hiányosságai.

Mindezek meghatározzák a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazított képesség- és készségfejlesztést.

Célunk és feladatunk is, hogy biztosítsuk a tanulók szükségletéből adódó nevelést, oktatást, fejlesztést, a terápiák alkalmazását. Kiemelt célként vesszük figyelembe a tanulók önálló életvitelre, eredményes szocializációra, a pályaválasztásra, a szakmatanulásra való felkészítést. Szeretnénk megfelelni az új kihívásoknak, bevezettük a kompetenciaalapú oktatást.

Hagyományaink egész évben színes programokat kínálnak diákjainknak: kirándulások, erdei iskola, színházlátogatás, tanulmányi versenyek, ünnepeink, kézműves foglalkozások, sportvetélkedők, karate oktatás, énekkar és furulya szakkör, informatika szakkör.

Tovább a fejlesztő oldalára »