ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető és általános rendelkezések:

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Ideafocal Bt. (6800, Hódmezővásárhely, Liget sor 22.) (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a http://www.fejlesztokorok.hu/ weboldalon,

továbbá a Szolgáltató internetes fejlesztés/eszköz kereső és foglaló révén az ÁSZF tárgya szerinti  elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a partner, úgy is, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató megjeleníti a Megrendelő fejlesztését, továbbá biztosítja a

rendszerébe beérkező megrendelések, illetve ajánlatkéréseknek a Megrendelő részére történő továbbítását. A Megrendelő saját maga adja meg és tölti fel a Szolgáltató rendszerébe a

fejlesztés/eszközre  vonatkozó fotókat, adatokat és információkat, amelyeket a Szolgáltató megjelenít.

1.2. Fogalmak:

A Szolgáltató internetes fejlesztés/eszközkereső rendszere, azon oldalak, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján részben, vagy egészben rendelkezési joggal bír és/vagy amely oldalakon az ÁSZF szerinti a Szolgáltató a szolgáltatásával összefüggésben hirdetéseket jelentethet meg.

Megrendelő: a fejlesztés/eszközkeresőrendszerben megjeleníteni kívánt fejlesztő üzemeltetésére

a hatályos jogszabályok értelmében jogosult személy.

látogató: azon személy, aki a Weboldalak használatával, így a Szolgáltató fejlesztés/eszközkereső

rendszerének használatával a Megrendelő fejlesztés/eszközát megrendeli, kikattint.

II. A Szerződés tárgya

2.1 A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól a fejlesztés/eszközának (Ajánlatának) az ÁSZF szerint a

Weboldalakon történő megjelenítését és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások Szolgáltató általi

elvégzését. A Megrendelő a megrendelése keretében kifejezetten megbízza a Szolgáltat azzal, hogy az ÁSZF-ben foglalt, az Ajánlat közzétételéhez, illetve a közte (Megrendelő) és a látogató közti szerzőződéshez, illetve kommunikációhoz kapcsolódó tevékenységeket ellássa (pl.: ajánlatkérések, foglalások továbbítása, a foglalás elküldését igazoló üzenet).

2.2 A Megrendelő a Szolgáltatói ÁSZF és a Médiaajánlatában megjelölt szolgáltatásokat rendelheti

meg a fejlesztokorok.hu/aszf oldalon rögzített ellenérték(ek) fejében. A Megrendelő az ÁSZF-ben és a

Médiaajánlatában foglalt azon szolgáltatásokat nyújtja, amelyeket a Megrendelő megrendelt. A

Szolgáltató alapszolgáltatásként a Megrendelő Ajánlatát jeleníti meg jutalék ellenében. Az ezen

kívüli további szolgáltatások nyújtásához a Megrendelő külön megrendelése szükséges, amely

szolgáltatások külön díj mellett vehetők igénybe (egyéb szolgáltatások). Az alapszolgáltatás és az

egyéb szolgáltatások együttes említésük esetén "szolgáltatások".

III. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés, a regisztráció menete

3.1 A Megrendelőnek be kell regisztrálnia a Weboldal(ak)ra, amelynek során el kell fogadnia a jelen

ÁSZF-et. A Szolgáltató a Megrendelő ezen regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a

Megrendelő részére a Weboldal Adminisztrációs Felületéhez jelszót (kódot) biztosít. A

Megrendelőnek a Szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a

Szolgáltató által megkért a Weboldal(ak) adminisztrációs felületén kötelezőn kitöltendőnek jelölt

adatokat. amely adatok megadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés. . A

Megrendelő a regisztráció részeként fogadja el a szolgáltatásért fizetendő Jutalék mértékét. ASzerződés akkor lép hatályba a felek között, amikor a Megrendelő belép az Adminisztrációs

Felületre.

A fenti keretek között a jogviszony létrejön az alábbi feltételek együttes és maradéktalan fennállása

esetén: a regisztrációhoz szükséges adatok online kitöltése, azok e-mailben érkező linkkel történő

megerősítése, valamint a jelen ÁSZF elfogadása.

3.2. A regisztráció útján létrejövő szerződéskötés részletes folyamata:

A Megrendelőnek a Szolgáltató által megkért adatok (fejlesztő neve, típusa, kategóriája, email

cím, kapcsolattartó neve, telefonszáma, település, kerület, számlázási név) megadása mellett be kell regisztrálnia a Weboldal(ak)ra, amely adatok

megadásával egy időben el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A Szolgáltató a Megrendelő ezen

regisztrációját e-mail útján visszaigazolja, amely során a Megrendelő részére a Weboldal(ak)

Adminisztrációs Felületéhez jelszót (kódot) biztosít. A Szolgáltató a jelszó olyan lenyomatát tárolja,

amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle

visszaállítani. A jelszó titkosságának megőrzéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. A

Megrendelőnek a Szolgáltatói visszaigazolást követően a regisztrációja részeként meg kell adnia a

Szolgáltató által megkért további adatokat (fejlesztő címe, számlázási név, számlázási cím,

számlázási email cím, adószám, adott esetben EU adószám, postázási cím, kapcsolattartó neve és

telefonszáma, automatikus hívásértesítési szám, adott esetben fax szám, cégjegyzékszám, illetve

magánszemély esetén: születési név, lakcím, egyéni vállalkozó esetén: születési név), amely adatok

hiánytalan megadásával a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejön a Szerződés.

 

IV. A Megrendelő és a látogató közötti szerződés

4.1 Amennyiben a Megrendelő visszaigazolja a látogató szállásfoglalását, úgy közöttük a

Megrendelő szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó szerződés jön létre. A Szolgáltató, a

látogató és a Megrendelő közötti jogviszonynak nem alanya.

V. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1 A Szolgáltató az ÁSZF keretei között vállalja, hogy az Internetes szállásfoglalási rendszere

segítségével megjeleníti a Megrendelő által az Adminisztrációs Felületen a Weboldal(ak)ra az

ÁSZF szerint feltöltött adatok alapján a Megrendelő fejlesztés/eszközét, továbbá az ehhez kapcsolódóan

megadott információkat. A Szolgáltató vállalja tehát, hogy a az ÁSZF feltételei szerint megjeleníti a

Megrendelő fejlesztés/eszközét (alapszolgáltatás), továbbá a Megrendelő ilyen irányú megrendelése

esetén egyéb szolgáltatásokat nyújt.

5.2 A Szolgáltató jogosult a Szülő/gyermekeket saját maga is informálni arról, hogy az adott fejlesztő

vonatkozásában a Megrendelő és a látogató között jön létre szerződés. A Szolgáltatónak a látogató

felé fennálló tájékoztatási joga kiterjed arra is, hogy a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyból fakadó

jogokról és kötelezettségekről tájékoztassa a Szülő/gyermeket. A Szolgáltató, vagy megbízottja egyebekben

is jogosult kapcsolatba lépni a Szülő/gyermekgel, illetve tőle információkat kérni, feltéve, hogy a

kapcsolatfelvétel a jelen ÁSZF-el, így annak teljesítésével van összefüggésben.

5.3 A Szolgáltató jogosult a fejlesztő igénybevételét követően a Szülő/gyermeknek – a fejlesztés/eszközkereső

rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt –

véleményét közzétenni (a Felhasználó, illetve a látogató által megfogalmazott tartalmak).

5.5 A foglalások elősegítése és a Megrendelő fejlesztés/eszközén történő látogató foglalások

növelése érdekében a Szolgáltató jogosult saját belátása szerint a Megrendelő által az

Adminisztrációs Felületen a Weboldal(ak)ra feltöltött fejlesztés/eszközet, illetve az ezzel kapcsolatos

adatok és információk (ide értve bármely fotót, illusztrációt, szöveget is) egészét, vagy azok

bármely tetszőleges részét, a Weboldalakon kívül az általa megválasztott helyen, illetve platformon, az általa meghatározott módon és tartamban a nyilvánossághoz közvetíteni, megjeleníteni,

népszerűsíteni, reklámozni. A Partner ezen cselekményekre, illetve felhasználásokra kifejezetten

feljogosítja a Szolgáltatót, ide értve a jogi oltalomban részesülő és/vagy részesíthető megjelölések,

ábrák, fotók, képanyagok, stb. felhasználást is a megjelenítések során. A Szolgáltató így különösen

jogosult a Megrendelő fejlesztés/eszközét, vagy annak bizonyos, a saját rendszerében szereplő ajánlatát,

bármilyen módon (online és offline felületeken is) hirdetni, megjeleníteni. A jelen pontban foglalt

keretek között (így adott esetben) a Megrendelő fejlesztés/eszköze és Ajánlata nem kizárólag a fejlesztokorok.hu neve alatt jelenhet meg. Ilyen megjelenés lehet a

kereső és közösségi hálózatok rendszereiben való megjelenés). A Weboldaltól eltérő honlapok

(weboldalak) tekintetében az adott megjelenésre megfelelően irányadóak az adott honlap (platform)

keretén belül meghatározott feltételek, illetve szabályzatok.

5.6 A Megrendelő a Szolgáltató által részére biztosított Adminisztrációs Felületen megtekintheti az

Ajánlatával, illetve Ajánlatának közzétételével kapcsolatos releváns információkat. A Szolgáltató az

Adminisztrációs Felületen keresztül biztosítja a Megrendelőnek a vásárlásokra vonatkozó, így az

elszámoláshoz kötődő információkat (így különösen a foglalásokra vonatkozó információkat).

5.7 A Szolgáltató köteles az ÁSZF meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül

érkező Szülő/gyermeki ajánlatkéréseket a Megrendelő részére továbbítani. Ezen üzenet nem minősül a

Megrendelő azon visszaigazolásának, amely a foglalás elfogadását jelenti.

5.8 A Szolgáltató a Megrendelő díjfizetési kötelezettsége megsértése esetén - eltérő és kifejezette

megállapodás hiányában - az esedékességet követő napon az adott fejlesztő megjelenítését, a

Megrendelő előzetes értesítése nélkül és hozzájárulásának hiányában is automatikusan jogosult

felfüggeszteni, vagy a Weboldal(ak)on megjelelő fejlesztő foglalási lehetőségét korlátozni. A

foglalási korlátozás esetében a Megrendelő fejlesztő adati megjelennek a Weboldalakon, de

Szülő/gyermekek nem foglalhatnak az adott fejlesztés/eszközre. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme

eléri a 30 napot, úgy a megjelenést a Szolgáltató véglegesen törölheti a rendszerből. A Szolgáltató

mindezen tevékenységét azért végzi, hogy a Szülő/gyermekek akik az adott fejlesztési céllal keresnek a

Weboldal(ak)on azon Szolgáltatóknál tudjanak foglalni, akik kötelezettségüknek eleget tesznek, és a

Szolgáltatónál, amennyiben megszűnik a fizetési késedelem, akkor a Szolgáltató a lehető

leggyorsabban tudjon újabb gyermekeket közvetítetni a Szolgáltató felé.

5.9 A Szolgáltató az ÁSZF-ben nevesített és/vagy hivatkozott szolgáltatásai mellett az

Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül biztosítja a szolgáltatását, így egyebek mellett

technikai és rendszerszintű feltételeket biztosít a Megrendelőnek a szolgáltatásával kapcsolatban.

5.12 A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weboldalak szolgáltatásával összefüggésben

"Nyereményjátékot" szervezzen. A Nyereményjátékokkal összefüggésben a Szolgáltató és a Megrendelő külön, illetve kiegészítő megállapodást köthet.

5.12 A Szolgáltató a szolgáltatását közvetítő szolgáltatóként nyújtja. A Megrendelő és a Szolgáltató

közötti Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A

Szerződés nyelve a magyar nyelv.

5. 11 A Szolgáltató a díjszabása módosításának a jogát fenntartja. A Megrendelőt a változásokról a

módosuló árak hatálybalépésének napját megelőző legalább 15 nappal korábban elektronikus úton

értesíti a Szolgáltató. A Megrendelő a módosított díjszabást nem köteles elfogadni.

 

VI. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1 A Megrendelő az ÁSZF-ben foglaltak, illetve az ÁSZF szerint hivatkozottak szerint jogosult

arra, hogy az Ajánlata megjelenjen és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató szolgáltatását igénybe vegye.

A Megrendelő jogosult az Adminisztrációs Felületnek a Szerződés hatályára korlátozott

használatára.

6.2 A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben hivatkozottak szerint ellenértéket

megfizetni. Az aktuális díjszabást a http://fejlesztokorok.hu/mediaajanlat oldalon találja

6.3 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely fizetési késedelme, vagy a fizetési kötelezettsége

megtagadása esetén a Szolgáltató előzetes felszólítást követően jogosult – jogi fenntartása mellett -

követelését érvényesíteni, illetve erre vonatkozóan másnak megbízást adni. A Szolgáltató így

különösen, de nem kizárólagosan jogosult fizetési meghagyás kibocsátást kérni a tartozásról. A

Szolgáltató jogosult a Megrendelő nem, vagy nem szerződésszerű fizetési kötelezettsége miatt az őt

megillető ellenérték megfizetésével összefüggésben tett cselekményeinek, tovább az

igényérvényesítésével kapcsolatosan keletkező valamennyi költségét (pl.: eljárási, közzétételi,

közjegyzői, ügyvédi díjak) a Megrendelőre terhelhet. A Szolgáltató jogosult arra, hogy a

Megrendelő nyilvántartásaiba betekintsen, vagy azokról hitelt érdemlő információkat kérjen abban

az esetben, ha a Megrendelő nem, vagy nem maradéktalanul tesz eleget a fizetési kötelezettségének,

illetve kétség merül fel mindezek teljesítése kapcsán. A Szolgáltató jogosult arra is, hogy a

Szülő/gyermeknél informálódjon a fejlesztő igénybevételével összefüggésben.

6.4 A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy a rendelkezésére bocsátott Adminisztrációs Felületen

a fejlesztés/eszközére vonatkozó fotókat, adatokat, információkat a valóságnak megfelelően – a

jogszabályi keretek között és harmadik személyek jogainak sérelme, vagy veszélyeztetése nélkül –

feltüntetni. A Megrendelő vállalja és szavatolja, hogy minden olyan adatot és információt az előírt

módon megad, amely jogszabályi előírás, vagy hatósági rendelkezés okán kötelező és egyebekben

is feltüntet minden olyan releváns információt, ami a látogató megalapozott döntéséhez szükséges.

6.5. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató Adminisztrációs Felületén a fejlesztés/eszközre vonatkozó kategorizálást (a fejlesztő csillaggal jelzett minősítése pld. 3 csillagos fejlesztő) a valósáágnak

megfelelően állítja be.A Szolgáltatónak joga van a Megrendelő által tudomására jutott hibás

adatokat javítani, és a Megrendelő többszöri vétséges estén a Szolgáltató a Megrendelő szerződését

felmondani.

6.9 A Megrendelő köteles minden a Szolgáltató rendszerén történő megkeresésre 2 munkanapon

belül.

6.10 "Árgarancia"; a Megrendelő KÖTELES  az Ajánlatnak minden elemére

vonatkozóan bármely felületen (más szolgáltató rendszerében, és/vagy saját, vagy más weboldalán,

és/vagy bármely más egyéb platformon /online és offline/ feltüntetett legalacsonyabb árat, illetve

akciót feltüntetni a Szolgáltató rendszerében is. A Megrendelő szavatolja, hogy a jelen ÁSZF

hatálya alá tartozó Ajánlatában azonos árat határoz meg a fejlesztés/eszköze (szolgáltatása) tekintetében a

látogató számára, mint amilyet egyébként, az egyéb hivatalos árlistájában alkalmaz, illetve

mindenkor meghirdet. Ezen vállalása és kötelezettsége megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a

szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy döntése szerint a megjelenés biztosítást, illetve a

szolgáltatását felfüggeszteni.

6.11 A Megrendelő köteles a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit

tiszteletben tartani, annak megfelelően eljárni. A Megrendelő ebben körben kijelenti, hogy

megfelelően tájékozott a Weboldal(ak) Felhasználási Feltételi és az Adatkezelési Tájékoztató

tekintetében. Az itt hivatkozott dokumentumok elérhetőek Weboldal(ak) láblécein keresztül. A

Megrendelő a jelen ÁSZF-el összefüggésben tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Weboldalakon

elérhető szolgáltatásait az itt hivatkozott dokumentumokkal összhangban szolgáltatja.

6.12 A Megrendelő a Szolgáltatóval és a Szolgáltató rendszerének keretein belül a Szülő/gyermekekkel

együttműködik. A Megrendelő vállalja, hogy megteszi és kifejti mindazon aktivitásokat, amelyek a fejlesztés/eszközének megjelenítéséhez, illetve a Szülő/gyermekekkel való kontaktusok és kontraktusok

létesítéséhez szükségesek.

6.17 A Megrendelő vállalja, hogy mindenkor megfelelő és körültekintő figyelmet fordít a

Szolgáltató weboldala és Weboldalain megjelenő, továbbá a Szolgáltató e-mail útján küldött

tájékoztatásaira, figyelemfelhívásaira, különös azon tájékoztatáfejlesztés/eszközének megjelenítéséhez, illetve a Szülő/gyermekekkel való kontaktusok és kontraktusok

létesítéséhez szükségesek.

8.2 A Szolgáltató egyéb szolgáltatásai esetén a fizetési feltételek az alábbiak:

A Szolgáltató az egyéb szolgáltatását a teljesítést követően 14 napos fizetési

határidővel számlázza ki a Megrendelő részére. 8.3 Az alapszolgáltatás díjait és az egyéb

szolgáltatások díját a Médiaajánlat tartalmazza

8.3. A Szolgáltató a hívi, vagy éves díjról számlát küld a Megrendelőnek.

i) Átutalással történő fizetés a jelen ASZF „Szolgáltató adatai” részben megadott

bankszámlaszámra történik

8.4 A havidíj, illetve az egyéb szolgáltatás díja a Szolgáltató számláján való jóváírás napján minősül

megfizetettnek. A Számlázás módja: elektronikus számla. A Megrendelő, az elektronikus számlát az

általa megadott e-mail címen fogadja. Abban az esetben, ha a Megrendelő írásban jelezi a

Szolgáltatónak, hogy nem elektronikus számlát kér (nem járul hozzá az elektronikus számlázáshoz)

a Szolgáltató papír alapú számlát bocsát ki.

 

8.8 A Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőig köteles teljesíteni. Fizetési késedelem

esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű

késedelmi kamatot számít fel. A Szolgáltató a Megrendelő késedelmes, vagy nem fizetetése esetén,

az igényérvényesítése ( így különösen: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden

költségét (pl:ügyvédi munkadíj,készkiadások, illeték) jogosult a Megrendelőre terhelni, aki annak

megfizetésére is köteles.

A Szolgáltató a fizetési határidő elmulasztása esetén – az egyéb jogai fenntartása mellett - a

következő korlátozásokat és intézkedéseket:

i) A számlán feltüntetett fizetési határidő után 14 naptári nappal szünetelteti a Megrendelő

összes fejlesztés/eszközének megjelenítését a Weboldalakon, illetve nem teszi lehetővé a

Szülő/gyermekek számára a fejlesztés/eszközekre történő foglalást és ajánlatkérést. A Megrendelő

fejlesztés/eszközének alodala továbbra is elérhető lesz, azon a Szolgáltató jogosult releváns,

alternatív ajánlatokat megjeleníteni más partnereitől.

IX. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme:

9.1. Az ÁSZF-ben foglalt kivételekkel, továbbá a Szülő/gyermekek és/vagy Felhasználók számára

hozzáférhetővé tett nyilvános adatok kivételével a felek üzleti titokként kezelnek minden az ÁSZF

szerinti jogviszony révén tudomásukra jutott és az ÁSZF szerinti tevékenységükből származó tényt,

információt, adatot. Az üzleti titkok jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé

tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel

munkaviszonyban, vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeire is.

9.2 A fent hivatkozott keretek között a Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a

közöttük fennálló jogviszony feltételeit nem hozhatják nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt

és azt követően sem. A Felek a Szerződésük révén tudomásukra jutott, a másik félre és üzleti

partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként kötelesek megőrizni a

Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is időbeli korlátozás nélkül. Ennek

értelmében, jogosulatlanul egyik Fél sem használhatja Fel a másik üzleti titkát, azt harmadik

személlyel nem közölheti és nyilvánosságra sem hozhatja (kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság

kötelezi, vagy ha erre a másik Fél írásban előzetesen hozzájárulását adta), valamint köteles minden

ésszerűen elvárható intézkedést megtenni az üzleti titok harmadik személyekkel szembeni

védelmére.

9.3. Nem minősül üzleti titoksértésnek a Szolgáltató azon cselekménye és kommunikációja, amelyet

a Szolgáltató az ÁSZF és/vagy a Weboldal Felhasználási Feltételei, illetve az Adatkezelési

Tájékoztató keretei között a Szülő/gyermekval és/vagy a Felhasználóval és/vagy a Megrendelő ajánlatának

népszerűsítése, hirdetése körében folytat,.

9.4. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a

Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

9.5. A Megrendelő az ÁSZF szerinti tevékenysége, így különösen az adatfeltöltése során – és

bármilyen az Adminisztrációs Felületen végezhető tevékenységei során – köteles a vonatkozó

jogszabályok szerint eljárni különös tekintettel a személyiségi és szerzői jogok tiszteletben tartására,

illetve a fogyasztóvédelmi előírásokra (szavatosságvállalások).

9.6. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által az ÁSZF szerint a felek között létrejött jogviszonnyal, továbbá a szolgáltatással összefüggésben megadott adatainak, fotóinak és

információinak a tárolására, kezelésére, a szolgáltatásai működtetése érdekében való hassználatára

(pl. számlázás, kapcsolattartás, azonosítás) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény 13/A.§ rendelkezései és a Megrendelő megfelelő hozzájárulása alapján. A Megrendelő a

Szolgáltató hivatkozottak szerinti adatkezeléséhez és felhasználásához kifejezetten hozzájárul és

arra feljogosítja a Szolgáltatót, tekintettel arra is, hogy az ÁSZF keretei között ezen cselekmények

megtétele a szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Megrendelőnek a regisztrációs oldalon megkért

adatokat kell megadnia. A szerződés létrehozása és végrehajtása során a Szolgáltató a Megrendelő

következő adatait kezeli: fejlesztő neve, típusa, kategóriája, címe, email cím, számlázási név,

számlázási cím, számlázási email cím adószám, EU adószám, bankszámlaszám, postázási cím,

kapcsolattartó neve és telefonszáma, automatikus hívásértesítési szám, fax szám, születési név, a

Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok, számlázási információk; cég esetén: cégjegyzékszám;

magánszemély esetén: születési név, lakcím; egyéni vállalkozó esetén: születési név. A Megrendelő

meghatározott adatokat a Weboldalon elérhető adminisztrációs felületen módosíthat, minden egyéb

adatkezeléssel kapcsolatos igényét a info@fejlesztokorok.hu email címen kezdeményezheti. A szerződés

megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak elteltével törli a Megrendelő adatait az

adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt

adatok kivételével, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C.

törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben

meghatározott elévülési ideig kezeli. Ezen adatok kezelésére a Szolgáltató a fentiek szerint jogosult.

A Szolgáltató adatkezelésére egyebekben a Weboldalak Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak

megfelelően irányadóak.

X. Szavatosság, felelősség, szavatossági igény érvényesítése:

10.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatása révén a

Megrendelő tényleges kontraktusokat tud létrehozni a Felhasználókkal, így a Szolgáltató nem

tartozik eredményfelelősséggel a Megrendelő felé. Az ilyen eredmény elmaradásával

összefüggésben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval

szemben, így biztatási kár és elmaradt haszon tekintetében sem. Mindennek értelmében amennyiben

a Megrendelő által feltöltött fejlesztő vonatkozásában nem érkezik, vagy megítélése szerint nem

megfelelő számú szállásfoglalás érkezik, az nem esik a Szolgáltató terhére. A Szolgáltató nem vállal

felelősséget, illetve kötelezettséget a fejlesztő megjelenítéséért, illetve annak elmaradásáért,

amennyiben a Megrendelő hiányosan tölti fel, illetve adja meg a fejlesztés/eszközével kapcsolatos

adatokat, információkat, vagy a megjelenítés az ASZF szabályaiba ütközik.

10.2. A Szolgáltató nem felel a látogató által a Megrendelőnek, vagy más 3. személynek okozott

károkért, így különösen a fejlesztő tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az

igénybevétel feltételinek megsértéséért.

10.3. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó és/vagy a látogató, vagy más harmadik személynek a

Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, ide értve a fejlesztő tényleges

tulajdonságait és a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltérést, illetve a feltöltött adatok

valóságtartalmát is. A Megrendelő felelősségi és helytállási kötelezettségének a körébe esik az is, ha

az Adminisztrációs felületen magadott adatok és/vagy paraméterekhez képest (amire tekintettel a

Felhasználó/látogató foglalását megtette, illetve a látogató és a Megrendelő között a kontraktus

létrejött) utóbb változások következnek be, vagy módosítások történnek. Ilyen esetekben a

felelősség és kizárólag a Megrendelőt terheli. Amennyiben a jelen pontban foglalt esetek

ismétlődőek, úgy az azonnali felmondási jogot alapoz meg a Szolgáltató oldalán.

10.4. A Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával összefüggő esetleges kifogásait és/vagy észrevételeit a Szolgáltató székhelyén, vagy az elektronikusan a Szolgáltató által megadott

elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítésével

összefüggésben a Ptk. szerinti szavatossági igényekkel élhet.

10.5 Szavatosság:

(i) A Szolgáltató szavatolja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő gazdasági társaság,

továbbá a jelen ÁSZF szerinti tevékenységét végzésére jogosult.

(ii) A Megrendelő szavatolja és garantálja, hogy jogszerűen bejegyzett és jogszerűen működő

gazdasági társaság (illetve a vállalkozási tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, engedélyek és

jogosítások birtokában végzi), a szolgáltatása értékesítése nem ütközik jogszabályba és/vagy

bármely szakhatóság előírásába, továbbá a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit és vállalásait az

ÁSZF, illetve a Szerződés szerint teljesíti.

(iii) A Megrendelő szavatol azért hogy az általa közölt, feltöltött adatok, információk, és azok

bármely része a valóságnak megfelel (együttesen a Megrendelő Ajánlata/Hirdetése/Reklámja), nem

sérti harmadik természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló

alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a

vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy

korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba.

A jelen szavatosságvállalás megfelelően értelmezendő a Megrendelő szolgáltatására is. A

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valóságáért, tartalmáért,

tényállításaiért, az Ajánlatban közölt információk helytállóságáért kizárólag őt terheli felelősség.

A Megrendelő a szavatosságvállalásai megsértéséből adódó következményekért, igényekért, illetve

kárét közvetlenül köteles helytállni. Amennyiben a Megrendelő bármely kötelességszegésével

és/vagy szavatosságvállalása megsértésével összefüggésben a Szolgáltatót kötelezik helytállásra

és/vagy a Szolgáltatóval szemben szabnak ki bírságot, és/vagy a Szolgáltatóval szemben történik

harmadik személy általi igényérvényesítés, amelyért a Szolgáltató állt helyt, úgy a Megrendelőnek a

Szolgáltatóval szemben van teljes körű, feltétlen és azonnali megtérítési kötelezettsége.

XI. A szerződés módosítása, megszűnése:

11.1 A jelen Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a

Szerződés legrövidebb időtartama 1 munkanap lehet.

11.2 A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli

felmondással, továbbá az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel

elállással. A rendes felmondás 1 munkanapos felmondási idő megtartásával gyakorolható. A rendes

felmondás nem gyakorolható a felek közötti szerződés létrejöttével azonos napon. A felmondási jog

nem korlátozza a Szolgáltatónak az ÁSZF-ben foglaltak szerint a megjelenítések felfüggesztésére

vonatkozó jogosultságát. A szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok a felek által

kapcsolattartásra megadott e-mail útján is megtehetőek. A Szolgáltató a Megrendelő joghatályos

nyilatkozatának tekint minden olyan üzenetet, ami a Megrendelő által megadott e-mail címről

érkezik.

 

11.3 Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF-ben foglalt szavatosságvállalás és vagy kötelezettség lényeges megsértése. Az azonnali hatályú felmondást megalapozza a lényeges

kötelezettségszegése egyszeri megsértése is.

11.4 A Szerződés bármely okból való megszűnést követően a felek haladéktalanul kötelesek

egymással elszámolni.

XII. Vegyes rendelkezések:

12.1 A Partner tudomásul veszi, hogy a Weboldalak szolgáltatásait a Felhasználó a Weboldal(ak)

Felhasználási Feltételei szerint veheti igénybe. A Felhasználó és/vagy a látogató;. (i) az Ajánlatokat megismertetheti másokkal az ismert közösségi oldalakon – Facebook, instagram, Twitter – vagy

elküldheti e-mail formájában barátainak, ismerőseinket (ii) írásokat, véleményeket,

hozzászólásokat, értékeléseket tehet a Megrendelő szolgáltatásával kapcsolatban is (a továbbiakban

együttesen: Felhasználói Tartalmak).

12.2 A Partner Ajánlatának közzététele Hirdetésnek, Reklámozásnak minősül. Ahol az ÁSZF, a

Megrendelő, illetve a kapcsolódó dokumentumok Ajánlatot nevesítenek, az Ajánlat alatt

megfelelően érteni kell a Hirdetés/Reklám fogalmát is.

12.3 A Szolgáltató megtagadhatja az Ajánlat közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent

Ajánlatot (ide értve a közzététel felfüggesztését is), ha Megrendelő jelentős mértékben megsérti az

ÁSZF rendelkezését és/vagy az Ajánlat

(i) jogszabályba ütközik; - nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos,

félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen sérti, vagy sértheti más természetes személy,

vagy gazdasági társaság jó hírnevét; a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint a Weboldal, vagy a

Szolgáltató arculatával, szellemiségéve össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes

(ii) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,

technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, vagy nem tartalmazza azokat a minimális

adatokat, amelyek a Felhasználói/látogató   döntés(én)ek megalapozott meghozatalához szükségesek

(pl.: ár, a fejlesztő releváns paraméterei);

(iii) azzal szemben hatóság kifogást emelt;

(iv) jelen ÁSZF valamely rendelkezését jelentősen megsérti.

(v) fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani,

a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, illetve kötelezheti a Megrendelőt az okozott károk

megtérítésére.

12.4 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel és harmadik személyekkel

szemben nem felel az Ajánlatnak a Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF

és/vagy a Megrendelővel kötött Szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való

hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés

irányadó a közzététel megtagadására is.

12.5 A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a Hirdetéseket (Ajánlatokat) a hatályos

jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja.

12.6 A Weboldal egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján

közvetítő szolgáltatásnak minősül (pl.: a Felhasználók által kialakított Profil tartalma).

12.7 A Szolgáltató a Weboldalak, illetve a Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatást adott

állapotban nyújtja ("AS IS"), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt

szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért,

megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló

okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az

Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű

technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

12.8 A Szolgáltató a fentiekkel összhangban minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és

eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, nem vállal azonban

felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső

elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a

technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás,

áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

12.9 A Szolgáltató egyoldalú joga, hogy a Megrendelővel azonos tevékenységet folytató, illetve a

Megrendelő szolgáltatásával azonos, vagy ahhoz hasonló szolgáltatásra vonatkozóan szerződjön a

Megrendelőn kívüli más személyekkel (megrendelőkkel).

12.10 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét és/vagy a

Weboldalak útján megvalósuló szolgáltatás egészét bármikor módosítsa, megszüntesse. Az ÁSZF

szövegében az esetleges elütések, nyelvhelyességi hibák, vagy a fogalomhasználat pontosítása,

javítása nem minősül az ÁSZF módosításának.

XIII. Szerzői jogok

13.1. A Szolgáltató internetes rendszerében megjelenített tartalom (ideértve többek

közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének

elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a

Szolgáltató szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a honlapon feltüntetett egyes gyártók,

forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez

szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások

a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel

vagy hasznosíthatók, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat

maga után.

elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – Szolgáltató a

Megrendelő szellemi alkotásaként kezeli. A Megrendelő a feltöltéssel szavatolja, hogy a tartalom

feltöltésére és annak nyilvánosságra hozatalára jogosult, az harmadik személy jogát vagy jogos

érdekét nem sérti, mely nyilatkozatának valótlansága esetén kártérítési felelősséggel tartozik. A

Megrendelő jelen szavatosságvállalása kiterjed arra is, hogy az itt hivatkozottak szerint az általa

feltöltött bármely tartalmat és megjelölést a Szolgáltató az 5.5 pont szerint felhasználhatja és

megjelenítheti, illetve megjeleníttetheti.

XIV. Záró rendelkezések

14.1. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége eseténhelyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kikötik

ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a felek a Tatabányai Törvényszék

illetékességét kötik ki.

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

14.3. A jelen ÁSZF 2013.07.26-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad

hatályban. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 15

nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a www.fejlesztokorok.hu weboldalon,

illetve a Weboldalakon. A jelen ÁSZF-nek a megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató

oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.fejlesztokorok.hu

weboldalon, illetve a Weboldalakon közzétételre kerül, illetve a Megrendelő számára a hozzáférés

mindenkor biztosított. . A módosítást követően a szolgáltatás további igénybevétele módosított

ÁSZF elfogadásának minősül.

 

 A Szolgáltató adatai:

Ideafocal Bt.

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely Liget sor 22 Ügyfélszolgálat: +36 30 / 344-2000

Számlázás: +36 204711476

email: info@fejlesztokorok.hu

Web: www.fejlesztokorok.hu

Adminisztrációs felület: http://admin.fejlesztokorok.hu

Adószám: 24727338-2-06

Bankszámlaszám: 11703051-20001072 OTP