Adatvédelmi nyilatkozat

A www.fejlesztokorok.hu Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata

1. FŐ FOGALMAK

1.1 Ideafocal Bt. = Ideafocal Bt., székhely 6800. Hódmezővásárhely, Liget sor 22, cégjegyzékszám:, adószám: 24727338-2-06, e-mail: mokaeszen@gmail.com, telefon: 204711476. Az Ideafocal Bt. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely kereskedelemmel és világportál szolgáltatással foglalkozik

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.);
- 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről (új Sztv.).

1.2 Honlap = a www.mokaeszen.hu címen elérhető, az Ideafocal Bt. által fenntartott és üzemeltetett honlap.

1.3 Webáruház = az Ideafocal Bt. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

1.4 Felhasználók = a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy bármilyen, az Ideafocal Bt. által a Honlapon vagy másutt meghirdetett nyereményjátékon részt vesz vagy az Ideafocal Bt. ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Munkatárs”), illetve bármely, az Ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárssal, akár az Ideafocal Bt. által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Kimenő hívás”), akár a felhasználó által kezdeményezett telefonhívás (a továbbiakban: ”Bejövő hívás”) útján kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

1.5 Ügyfelek = az Ideafocal Bt.-vel bármilyen termék tárgyában, a Webáruházban vagy az Ideafocal Bt. általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, üzleti partnerek.

1.6 AT = a jelen adatvédelmi tájékoztató és annak mindenkori, hatályos változata.

1.7 Adat, vagy Személyes adat = a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.8 Egyéb adat = a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.9 Közérdekű adat = az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

1.10 Különleges adat = minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

1.11 Kötelező adat = minden, az Ideafocal Bt. által kért, a Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.

 1.12 Adatkezelés = adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.13 Adatkezelő = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

1.14 Adatfeldolgozás = az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.15 Adatfeldolgozó = az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelő megbízásából Személyes adatok feldolgozását végzi.

1.16 Adattörlés = az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

1.17 Adatzárolás = az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

1.18 Adattovábbítás = az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

1.19 Nyilvánosságra hozatal = az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

 1.20 Hozzájárulás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen AT Honlapon történő közzététele és az AT módosításának a jelen AT 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

 1.21 Tiltakozás = a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának kifejezett és egyértelmű kinyilvánítása, amelyben az Adatkezeléssel szemben kifogást emel, az Adatkezelés megszüntetését vagy az Adatkezeléssel érintett Adatainak törlését kéri.

1.23 Hírlevél = az Ideafocal Bt. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail útján kiküldött és az Ideafocal Bt. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag

1.25 e-DM levél = az Ideafocal Bt. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus levél (= e-mail) formában kiküldött és az Ideafocal Bt. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, nyereményjátékokról stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak. 1.26 Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

1.27 ÁSZF = az Ideafocal Bt. mindenkor hatályos általános szerződési feltételei, amely elérhető a https://www.mokaeszen.hu/uzleti-feltetelek oldalon.

2. AZ AT HATÁLYA, AZ AT RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

2.1 A jelen AT a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Infotv. rendelkezései alapján a jelen AT hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra. A jelen AT hatálya az Egyéb adatok kezelésére nem terjed ki. Az Ideafocal Bt . a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.

2.2 Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a jelen AT célja az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása. A jelen AT a hatálybalépés napján lép hatályba. A hatálybalépés napja a jelen AT a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2017. március 30. napja. Az AT rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

2.3 Az Ideafocal Bt. fenntartja magának a jogot az AT módosítására. Az Ideafocal Bt. biztosítja, hogy a hatályos AT a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az AT-nak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos AT rendelkezései az irányadóak. Az AT módosítása esetén az Ideafocal Bt. köteles jól látható módon jelölni az AT szövegében a módosításokat és jelezni ezen módosítások hatálybalépésének napját.

2.4 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek az adott Szerződés megkötésével, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen AT rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az AT szabályait elolvasták, megértették és elfogadták.

 3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3.1 Az Adatkezelés biztonsága: Az Ideafocal Bt. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. Az Ideafocal Bt. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. Az Ideafocal Bt. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen AT-ben kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglalt kógens szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag az Ideafocal Bt. tulajdonosai – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben az Ideafocal Bt.-vel szerződő felet köteleztetni kell a jelen AT-ben foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.  

3.2 Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. Az Ideafocal Bt. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. Az Ideafocal Bt. az általa kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen AT-ben foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt az Ideafocal Bt. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

3.3 Az Adatkezelés célhoz kötöttsége: Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. Az Ideafocal Bt. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel.

3.4 Az Adatkezelés célja: az Adatkezelés célja, hogy az Ideafocal Bt. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, valamint nyereményjátékokról tájékoztatást küldjön, továbbá ellenőrizze az Ideafocal Bt. által a Felhasználóknak és az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

3.5 Az Adatok tárolása: Az Ideafocal Bt. megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Adatok biztonságos tárolásához, az illetéktelen személyek által történő felhasználás megakadályozásához, így különösen hozzáférés megakadályozásához, jogosulatlan továbbításhoz, nyilvánosságra hozatalhoz, megváltoztatáshoz vagy törléshez szükségesek.

3.6 A Felhasználó illetve Ügyfél tájékoztatása: Az Ideafocal Bt. a Felhasználó, illetve az Ügyfél kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználónak, illetve az Ügyfélnek a saját Adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.. A Felhasználó, illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ideafocal Bt. harmadik fél Felhasználónak, Ügyfélnek vagy sem Felhasználónak, sem Ügyfélnek nem minősülő harmadik személynek – az állami hatóságnak történő adatközlés esetét kivéve – más Felhasználó vagy Ügyfél Adatát nem köteles és nem is jogosult kiadni.

 3.7 Szabad adatkezelés: Valamennyi Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ideafocal Bt. jogosult a Felhasználó, illetve az Ügyfél ún. szabadon fellelhető Adatait, azaz a nyilvános állami vagy más adatbázisokban fellehető Adatait szabadon, a Felhasználó engedélye nélkül kezelni. 3.8 Adatkezelés alól kizárt adatok: az Ideafocal Bt. Közérdekű adatot és Különleges adatot a Felhasználóktól illetve az Ügyfelektől nem kér és nem kezel.

3.8. COOKIE KEZELÉS


Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása,statisztikakészítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A  honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A külső szolgáltató által alkalmazott sütikkel kapcsolatos további, részletes tájékoztatást a 8. pontban Az internetes adatelemző szolgáltatók leírásban található.
Weboldalunkra történő sikeresen bejelentkezést követően kódolt formában kerül cookie elhelyezésre a gépre helyileg és időszakosan, 30-365 napra.

 

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK

4.1 Az Ideafocal Bt. a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen AT-ben meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

4.2 A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát A Google Analyticsben.

4.7 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Ideafocal Bt. a Felhasználó által megadott Adatok közül a névre, címre, szállítási címre és telefonszámra vonatkozó Adatokat a megrendelés teljesítése céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja: Fürgefutár Kft. (Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12. III.em.), DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14., B. épület; cégjegyzékszám: 01-09-888141; adószám: 13034283-2-42), Wix.com Inc, Mikrokönyvelés Bt. (lsd 13-as pont)

4.9 A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. Az Ideafocal Bt. a Hírlevelet elektronikusan e-mail formájában küldi el a Felhasználónak. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően az Ideafocal Bt. a Hírlevelet jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó az Ideafocal Bt. által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja emailen keresztül megküldött kérésre a info@fejlesztokrok.hu emailcímen iratkozhat le. Az Adatok kezelésének időtartama a leiratkozásig tart, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy Adatait az Ideafocal Bt. a Felhasználó kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig kizárólag saját statisztikai- és marketingcéljaira a továbbiakban is felhasználhatja.

4.11 A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tájékoztatást kérhet Adatai kezeléséről, valamint kérheti Adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését. Az Ideafocal Bt. a Felhasználó illetve az Ügyfél kérelmére, legkésőbb 10, azaz tíz munkanapon belül tájékoztatást ad a Felhasználónak illetve az Ügyfélnek az általa kezelt felhasználói- illetve ügyféladatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Felhasználó és Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ideafocal Bt. az Info tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott okból megtagadhatja. A tájékoztatás megtagadása esetén az Ideafocal Bt. írásban közli az érintett Felhasználóval illetve Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó vagy az Ügyfél jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

4.12 Az Ideafocal Bt. a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, és az Adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozik felelősséggel. Az Adatot az Ideafocal Bt. helyesbíti, ha az ezt a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél által megadott Adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Adat az Ideafocal Bt. rendelkezésére áll, az Adatot az Ideafocal Bt. helyesbíti.

4.13 Az Adatot az Ideafocal Bt. törli, ha az Adat kezelése esetlegesen jogellenes, a törlést a Felhasználó illetve az Ügyfél kifejezetten kéri, az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az Adat törlését a bíróság vagy a NAIH elrendelte. Az Ideafocal Bt. az Adatot a Felhasználó illetve az Ügyfél törlés iránti kérelmének kézhezvételét követő 5, azaz öt munkanapon belül törli. Törlés helyett az Ideafocal Bt. zárolja az Adatot, ha a Felhasználó, illetve az Ügyfél ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Adatot az Ideafocal Bt. kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Adat törlését kizárta. Az Adat törléséről vagy zárolásáról az Ideafocal Bt. az érintett Felhasználót illetve Ügyfelet tájékoztatja, kivéve, ha ennek elmaradása az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

4.14 Ha az Ideafocal Bt. az érintett Felhasználó illetve Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25, azaz huszonöt napon belül írásban vagy az érintett Felhasználó illetve Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó vagy Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az Ideafocal Bt. nem teljesíti, jogorvoslatért az illetékes bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat.

4.15 A Felhasználó és az Ügyfél bármikor tiltakozhat az Adatainak reklám célból történő kezelése ellen. Az Ideafocal Bt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15, azaz tizenöt napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Ideafocal Bt. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Adatokat zárolja.

 4.16 Az Ideafocal Bt. a Felhasználók és az Ügyfelek tájékoztatása vagy kényelme szempontjából, a Honlapon linkeket helyezhet el, melyeken keresztül más honlapokat tesz elérhetővé. Az Ideafocal Bt. semmilyen felelősséget nem vállal az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapok tartalmáért. Az elhelyezett linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen AT hatálya alá. A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek az Ideafocal Bt. birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért az Ideafocal Bt. felelősséget nem vállal.

5. INTERNETES ADATELEMZŐ SZOLGÁLTATÓK


Facebook
Ez a weboldal egy úgynevezett Social Plug-Ins-t(„Plug-Ins) használ a facebookhoz, amit a facebook Inc., 1601 Willow Roadm Menlo park, Kalifornia, USA üzemeltet.
Amennyiben megnyitja valamelyik weboldalunkat, ami Plug-In-t használ, akkor a böngésző közvetlen kapcsolatot teremt a facebookkal. A Plug-Ins tartalmat a facebook az ön böngészőjére küldi, ezáltal összeköti a két weboldalt. A Plug Ins-on keresztül kap a facebook információt arról, hogy az érintett oldalt felkereste, akkor is, ha Önnek nincs facebook fiókja vagy éppen nincs bejelentkezve a facebook fiókjába. Ez az információ (beleértve az IP-címet is) az ön böngészőjéből közvetlen a facebook amerikai szerverére kerül továbbításra és tárolásra.
Ha be van jelentkezve a facebookon, és felkeresi a weboldalunkat, összekapcsolja azt az Ön facebook fiókjával. Ha Ön a Plug In-ok müködése alatt a weboldalon tevékenykedik, pl: megnyomja a „Tetszik“ gombot vagy egy megjegyzést fűz valamihez, ezek az információk is továbbítódnak facebook szerverére. Ezek az információk a facebookon keresztül nyilvánosságra kerülnek, amiket facebook ismerősei is látnak.
A facebook az így begyűjtött információkat reklám vagy piackutatás céljára valamint a facebok oldalak felhasználóbarátabbá tételére használja. A facebook ezek alapján állítja össze a felhasználói-, érdeklődési- és kapcsolati köröket/profilokat, pl az ön látogatói szokásainak megfelelő reklámok megjelenítésére, további facebook felhasználók értesítésére, arról, milyen aktivitást mutatott a weboldalunkon, illetve segíti a facebook szolgáltatásainak javítását.
Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldalunkon történt látogatásai össze legyenek kötve a facebook fiókjával, ki kell jelentkeznie a facebook oldalunkról.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, és a további adatfeldolgozásokról, továbbá személyes adatok védelméről kérjük, olvassa el a Facebook Adatvédelmi nyilatkozatát.

Google +1
A honlapunkon használt Google +1 gomb, a sozial Netwerks Google Plus, ami a Google Inc.-t ,1600 Amphiteatre Parkway, MountainView, Kalifornia, Usa. cég tulajdona. Ha megnyitja valamelyik internetes oldalunkat, ami tartalmazza ezt a gombot, a böngésző segítségével kapcsolat jön létre a Google szerverével. A gomb tartalma továbbítódik a Google-n keresztül az Ön böngészőjére. Az adatok terjedelmére és tartalmára semmilyen befolyásunk sincs, ezt a google határozza meg. A google tájékoztatása alapján csak akkor kerülnek személyre szabott információk az ő birtokukba, ha Ön erre a gombra ráklikkel. Csak azon felhasználók adatai kerülnek továbbításra, akik be vannak jelentkezve, a többiek IP címe kerül továbbításra és feldolgozásra.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, és a további adatfeldolgozásokról, továbbá személyes adatok védelméről kérjük, olvassa el a Google Adatvédelmi nyilatkozatát.

6. WEBÁRUHÁZ


Az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, szerződés kötése, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számviteli kötelezettség teljesítése céljából a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az ott meghatározott adatok (név, lakcím) .
A kezelt adatok köre:  név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, vásárolt termék megnevezése, ára, vásárlás ideje, szállítási cím, számlázási cím, adószám.

Az adatkezelés időtartama:
- a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a vásárlás esetében addig kezeli, amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.
- a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az érintett marketing célú hozzájárulásának visszavonásáig

A megrendelés banki átutalással történő teljesítése esetén tudomásunkra jutott bankszámlaszámot a bank oldaláról banki titok védi, a könyvelő cég szintén titoktartási kötelezettséggel bír, tehát ez az adat nem továbbítható és nem is törölhető.

 

7. HÍRLEVÉL


Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása,
A kezelt adatok köre: a feliratkozás dátuma, időpontja,  név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy

- a kiküldött hírlevelek láblécében található emailcímre leiratkozó emailt küldve

- e-mail útján az info@fejlesztokorok.hu címen.

 

8. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


A weboldal adatainak tárolása, feldolgozása az IconMedia Kft.

9. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE


Név: Ideafocal Bt.,
Székhely:  6800 Hódmezővásárhely Liget sor 22

Cégjegyzékszám:
A bejegyző bíróság megnevezése:
Adószám: 23945050-1-41
Telefonszám: 06 1 409-8665
E-mail: info kukac fejlesztokrok pont hu

 

10. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI


Név: Farkas Ev.
Székhely: 

Cél: üzleti, webshop üzemeltetése

 

 

Név: Mikrokönyvelés Bt.

Székhely: 1031 Budapest, San Marco u 5

 

Az Ideafocal Bt. könyvelését végző vállalkozás.

 

11. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

5.1 A jelen AT a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Info tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A jelen ATben nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen AT értelmezésére a magyar jog az irányadó.

 6.2 A jelen AT bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az AT többi részének érvényességét nem érinti.

6.3 A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).

6.4 Bármilyen, a Felhasználó vagy az Ügyfél és az Ideafocal Bt. között az Adatkezeléssel vagy a jelen AT-ben foglaltakkal kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Hódmezővásárhelyi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A jelen AT kelte és hatálybalépésének napja: 2018. május  6. napja